مشعلدار المپيك

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

پيش از اين هم چهرههاي غيرورزشــي را در نقش مشــعلدار المپيك ديده بوديم. نمونهاش، تام كروز كه در المپيك 2004 آتن مشعلدار بود. انگليســيها اما در بين هنرمندانشان چه كسي را ميتوانستند پيدا كنند بهتر و محبوبتر از ديويد بكام بــراي باال بردن مشــعل المپيك 2012 لنــدن؟ حاال نوبت به خودنمايي يكي از فوقستارههاي سينماي ايران در يك ميدان ورزشــي جهاني رسيده؛ بهرام رادان. اين هنرپيشه سرشناس و محبوب قرار است در المپيك زمستاني 2018 در پيونگچانگ، سفير ايران باشد و مشعل المپيك را حمل كند. اين البته تنها بخشي از پروژه بزرگي است كه او آغاز كرده چرا كه بهرام رادان ســفير كمپيني شده كه قرار است چند ايراني ديگر را هم براي مشعلداري المپيك 2018 انتخاب كند و در اين باره گفته: «در طول تاريخ افراد بزرگي مشــعلدار المپيك بودهاند و اين فرصت بزرگي اســت كه در اختيار ايرانيها قرار گرفته و شايد ديگر تكرار نشود.» مشعل المپيك زمستاني 2018 چهارم آبان در مراسمي سنتي در شهر قديمي المپيا يونان روشن و پس از تحويل به اينچئوننهــم آبان- به مدت 101 روز به دســت هفت هزار و 500 نفر حمل ميشود و از 17 شهر كرهجنوبي ميگذرد. «اجازه دهيد همه بدرخشند» شعار اين مشعل است كه در وهله اول به ذات مشــعل المپيك باز ميگردد و ســپس به آرزوي پيونگچانگ بــراي اتحاد جهان از طريــق ورزش. به قول ليهيبئوم رييس كميته برگزاري المپيك و پارالمپيك زمستاني :2018 «مراسم حمل مشــعل اين پيام را به نســلها ميرســاند كــه مردم با فرهنگها، نژادها و مذاهــب گوناگون ميتوانند كنار هم جمع شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.