چه كسي قانون را شكست؟

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اســتقالل خوزســتان در همان تلهاي افتــاد كه خود در روزهــاي پيش از اين براي بازيكنان جداييطلبش گذاشــته بود. داستان، حكايت باشگاههاي هميشه بدهكاري است كه در طول فصل حتي نتوانستند 50 درصد قرارداد بازيكنانشان را بپردازند اما اكنون قيافــه طلبكارانه به خود گرفتهاند و به اين بازيكنان اجازه جدايي نميدهند. استقالل خوزستان يك نمونه از همين باشگاهها است كه بازيكنانش را با وعدههاي پوچ تا آخر فصل نگه داشت اما حاال كه آنها با تكيه به قانون پرداختيها تصميم به جدايي گرفتهاند، يك چك 30 ميلياردي بلندمدت به نام آنها صادر كرده تا اينگونه رفتنشان را مانع شود. قانون ميگويد بازيكناني كه كمتر از 50 درصد قرارداد خود را دريافت كردهاند، بازيكن آزاد به حساب ميآيند و نيازي به فسخ قرارداد ندارند. باشــگاههاي بدهكار اما كه عــادت كردهاند به دور زدن ايــن قانون، همچنان به مشكلتراشي براي بازيكنان مشغولاند و حتي در تالشند تا از اين طريق بازيكنان جداشده را برگردانند. درست مثل همان كاري كه باشگاه نفت تهران انجام داده و دنبال راهي است تا از ثبت قرارداد عباس بوعذار با استقالل خوزستان جلوگيري كند. آنها ادعا كردهاند قرارداد جديد اين بازيكن با اســتقالل خوزستان غيرقانوني است و در توجيه اين ادعايشان هم گفتهاند كه قرارداد بوعذار با نفت هنوز به پايان نرسيده. همين بال را اســتقالل خوزستان بر سر دانيال ماهيني و محمد شريفي آورد و حاال باشگاه نفت گفته اجازه انتقال عباس بوعذار به خوزستان را نميدهد. امروز جا دارد بپرسيم كه آيا اين بازيكنان قانون را زير پا گذاشتهاند يا باشگاههاي بيمسووليت و متخلف هميشه طلبكار؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.