باید با تیمهای بزرگ دنیا بازی کنیم

اولین درخواست مربی تیم ملی پس از رسیدن به جام جهانی روسیه:

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

تیتر یک- دوشــنبه ،96/3/22 هفته هشــتم مرحلــه دوم مقدماتي جام جهانــي، گــروه A، ســاعت ،21:15 ورزشگاه آزادي، تماشاگر: 35 هزار نفر داور: احمد ابوبکر كمکها: حامد سلیمان و ابوبکر سلیم (هر سه عمان) ازبکستان صفر ایران 2 گلها: ســردار آزمــون ،)23( مهدي طارمي )88( اخطار: سردار آزمون (ایران)، آفونین (ازبکستان)

ایران: علیرضا بیرانوند، ســیدجالل حســیني، مرتضي پورعليگنجــي، رامین رضاییان، میالد محمدي، سعید عزتاللهي، علــي کریمي، علیرضــا جهانبخش 45+2( - وحید امیري)، مســعود شــجاعي 70( - اشکان دژاگه)، مهدي طارمي 90+1( - رضا قوچاننژاد)، سردار آزمون

سرمربي: كارلوس كیروش

ازبکســتان: لوبانــوف، کریمتــس، شــوراخمدوف، اســماعیلف، آنــدرف 7( - داورونبــک خاشــیموف)، آفونین 53( - ســردار رشــیدوف)، حیدروف، اخمدوف، شمورودوف، سرگیف، عبدوالخولیکوف 64( - ماشاریپوف) سرمربي: ساموئل بابایان

مهمتریــن غافلگیري بــازي در همان دقایــق پیــش از بــازي رخ داد. جایي که ســکوهاي آزادي خلوتتر و سوت و کورتر از همیشــه بودنــد و صندليهــاي خالي به شــدت توي ذوق ميزد. کجســلیقگي فدراســیون فوتبال که با سختگیري اعالم کرده بود هیچ بلیت کاغذي براي این بازي به فروش نميرسد و تماشاگران باید حتما بلیت اینترنتي تهیه کنند، ســبب شده بود تا بســیاري از هــواداران فوتبــال به دلیل مشــکالت تهیه اینترنتي قید تماشاي بازي و دردســرهایش را بزنند و جعبه جادویي را به رنج حضور در اســتادیوم ترجیح دهند. همین سختگیري سبب شد تا بیش از آنکه حضور 35 هزار تماشــاگر به چشــم بیاید، این صندليهاي خالي باشــند که در بازي خودنمایي ميکنند. صندليهایي که حتي با برافراشــته شــدن پرچم چند 10 متري روي آنها باز هم به چشم بیایند و توي ذوق بزنند.

این یک غافلگیري بزرگ نه تنها براي ما بلکه براي ازبکهاي خوش شانس بود که انتظار دیگ جوشــان آزادي را ميکشیدند اما وقتي براي گرم کردن وارد زمین شدند، با تردید به صندليهاي خالي مينگریستند و البته خوشــحال بودند که فشار تماشاگر امروز آنها را زیر منگنه نخواهد گذاشت.

یک دقیقه ســکوت به احترام شهداي حمالت تروریســتي تهران در ابتداي بازي یک استعاره معنادار از استادیوم نسبتا خالي و ســوت و کور آزادي بود که هیچ شباهتي به بازي صعود تیمي که قرار است در پایان 90 دقیقه بلیت جــام جهاني را اوکي کند، نداشت.

دقیقه صفر، دومیــن غافلگیري از راه رســید. وقتي از ترکیب دو تیــم رونمایي شــد و مشخص شــد که کیروش و بابایان براي ایــن بــازي ســورپرایزهاي عجیبي دارنــد. کــیروش در ترکیب تیمش ســه تغییر مهم و البته غیرمنتظره داشــت. سید جالل حســیني به جاي پژمان منتظري در خط دفاعي، علي کریمي به جاي احســان حاجیصفــي در پســت هافبــک دفاعي و مســعود شجاعي به جاي اشکان دژاگه، سه تغییر مهم کیروش براي این بازي حساس بود. در خــط دفاعي کیروش جنگندگي و قدرت راهبري ســیدجالل را به خونسردي منتظري ترجیح داده بود. نمایش فوقالعاده علي کریمــي در یک نیمه بازي برابر مونته نگرو نیز سبب شده بود تا کیروش، کریمي را جانشین حاجیصفي یکي از باثباتترین بازیکنان خود کند. مسعود شجاعي نیز بعد از یک نمایش درخشان برابر چین در بازي قبلي مقدماتي به اشــکان دژاگه تازه از بند مصدومیت رها شده ترجیح داده شده بود.

تغییــرات بابایان امــا عجیبتر بود. او ســرور جباروف کاپیتان خود را بعد از یک نیمفصــل حضور در لیگ ایران و آشــنایي کامل با اتمســفر فوتبال کشــورمان روي نیمکت نشــانده بود. ماشــاریپوف چپ پا نیــز که در ترکیب لکوموتیو دل اســتقالل و منصوریــان را برده بــود نیز روي نیمکت حضور داشت.

بازي برخالف انتظارات و پیش بینيها اما با حمالت ازبکها آغاز شــد که به نظر ميرسید از دیدن صندليهاي خالي روحیه گرفتهاند و دو کرنر پي در پي در همان آغاز بازي نشان ميداد که ازبکستان با توپ پر به زمین آمده اما یک حرکت احساسي از سوي کیروش در کنار زمین شــاگردان کیروش را به خود آورد. وقتي ســرمربي ســختگیر پرتغالــي از عصبانیت بطري آب را به زمین کوبید، ورق بازي برگشت و مالکیت توپ و میدان در اختیار ایران قرار گرفت.

بعــد از چند حمله نصفــه و نیمه، گل ایــران ســادهتر از حد تصور از راه رســید. در دقیقه 32، در حالــي که بازي در میانه میدان در حال انجــام بود حمله غافلگیرانه مليپوشــان ایران دروازه ازبکســتان را باز کرد. پــاس عمقي و تــودر دیدني علیرضا جهانبخــش در موقعیت فوقالعــادهاي به آزمون رسید و سردار نیز پس از جاگذاشتن مدافع ازبکســتاني در مصاف تک به تک با لوبانوف موفق شد با ضربهاي دقیق از میان پاهاي گلــر ازبک توپ را وارد دروازه کند و ایران را پیش بیندازد.

بعــد از این گل فوتبــال مالکانه ایران کماکان ادامه داشت و چندین موقعیت روي چند ضربه ایستگاهي و حرکات تاکتیکي به دســت آمد اما کم دقتي مهاجمان ایران به ویژه طارمي ایران را از رســیدن به گل دوم بازداشت.

ازبکســتان نیز که دیگر چیزي براي از دســت دادن نداشت جلو کشید اما حمالت پراکنده ازبکها در ســد دیــوار بتني دفاع ایــران به جایي نرســید تا ایــران با برد به رختکن برود.

نیمه دوم نیــز امتداد همان روند نیمه نخست بود؛ مالکیت توپ و میدان در اختیار ما بود و خیلي زود و روي نخســتین حمله فرصــت براي گل دوم و تیــر خالص پدید آمد. در دقیقه 49 حرکت زیباي طارمي بین مدافعان ازبکســتاني باعث شد تا مدافع این تیم با خطا روي مهاجم ایران وي را متوقف کند و داور میدان نیز با کمي تاخیر به نشانه پنالتي در سوت خود دمید، مسعود شجاعي پشــت این توپ قرار گرفــت تا دومین گل ایــران را وارد دروازه لوبانوف کند اما ضربه بي دقت کاپیتان تیم ملي از باالي دروازه به بیرون رفت تا همچنان برتري شکننده تک گله ما ادامه داشته باشد.

بعد از این پنالتي برتــري ایران ادامه داشت اما به نظر ميرســید نوعي احتیاط ســبب شــده بود تا حفظ توپ را از زمین حریــف دنبال کنیم و البتــه نیم نگاهي به دروازه حریف داشته باشــیم. تاکتیکي که البته مثل همیشــه جواب داد تا در دقایق پایاني گل دوم و تیر خالص را بزنیم.

در دقیقه 88 مهدي طارمي از ســمت چپ پا به توپ وارد محوطه جریمه شــد و با یــک دریبل گل کوچکي مدافع حریف را از سر راه برداشت و با یک بغل پاي خشک کنج دروازه را هدف قرار داد تا برتري ایران را دوگله و صعود کشــورمان به جام جهاني را امضا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.