كولي‌بالي‌توافق‌كرد‌اما‌قرارداد‌نبست

بازگشت مدافع ماليايي به خوزستان

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

موســي کولي بالي بازیکن فصل گذشته سپاهان با استقالل خوزستان به توافق رسیده و احتماال به زودي به تیم سابقش باز خواهد گشت. موسي کولــي بالي دیروز پس از مذاکره با مدیرکل ورزش و جوانان خوزســتان و عبدا... ویســي بــراي یک فصل با این تیم به توافق رســید و به زودي این بازیکن هم همانند عباس بوعذار راهي اســتقالل خوزستان خواهد شد و با حضور در دفتر مدیرکل با استقالل خوزستان قرارداد امضا ميکند. در واقع ميشــود گفت کوليبالي هنوز قراردادي با استقالل خوزستان امضا نکرده و فقط به توافق رســیده. کوليبالي ظاهرا از تیمهاي دیگري از جمله پارس جنوبي جم هم پیشــنهاد خوبي دارد. مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و ویســي در حال مذاکره با دو بازیکن دیگر هستند که به زودي نیز تکلیف حضور این دو بازیکن در جمع آبيهاي خوزستان مشخص ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.