نوجوانان به خط شدند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

كادر فني تيم نوجوانان ايران اسامي بازيكنان اين تيــم براي حضور در اردوي تهــران را اعالم كرد. 27 بازيكن به اردوي تيم ملــي نوجوانان ايران دعوت شــدند. امير حسين اســماعيل زاده، الهيار صياد منش، مصطفي جواديان، محمد منقبتي، عليرضــا اســدآبادي، علي باقــري، طاها شريعتي، امير حسين خدامرادي، محسن رحماني، امير حســين حسين زاده، امير جاني پور، ســيد مجيد نصيري، حســين زواري، محسن محمدي، مصطفي مرادي، محمود خردمندي، محمد شريفي، احمد رضا جاللي، محمد رضا غبيشــاوي، علي ستاوي، علي غالم زاده، يونس دلفي، علي داوران، ســبحان خاقاني، محمد قادري، مبين عشــاير و عليرضا كوشــكي نفراتي هستند كه ميبايســت روز 25 خردادماه سال جاري با حضور در مركز ملي فوتبال ايران خــود را به مربيــان معرفي كنند. نوجوانان بــا هدايت عبــاس چمنيان از 25 خرداد تمريناتشــان را شروع خواهند كرد و برنامهريزي شــده تــا آنها در روز دو بار تمرين داشــته باشــند. هنوز بازي تداركاتي بــراي نوجوانان تــدارك ديده نشده اما ممكن است در روزهاي برگزاري تمرينات، نوجوانان بازي دوســتانهاي نيز داشــته باشــند. اين تمرينات تا روز 31 خرداد به طول خواهد انجاميد. شــاگردان چمنيان خود را براي حضور در رقابتهاي جام جهاني هند آماده ميكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.