كولي بالي دوباره شاگرد ويسي ميشود

بازگشت مدافع اهل مالي به اهواز

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

استقالل خوزستان فعاليت خود را در نقل و انتقاالت تابستاني آغاز كرده و در همين راســتا عباس بوعذار را جذب كرده است. موسي كوليبالي مدافع اهل كشور مالي سپاهان كه در گذشته عضو استقالل خوزستان بود قرار است در ليــگ هفدهم هم پيراهن اين تيم را به تن كند. افشــين حيدري مديركل ورزش و جوانان خوزستان در اين باره گفت: « كار انتقال كوليبالي نهايي شده و اين بازيكن هم به اســتقالل خوزســتان ميپيوندد. همچنين قرار است يك مهاجم و هافبك خارجي جذب كنيم كه اين مهاجم همراه كوليبالي به ايران ميآيد. مهاجم مد نظر ما در ليگ فرانسه بازي كرده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.