شجاعيان - پرسپوليس ؛ احتمالش كم نيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

با وجود اينكه گفته شد هم استقالل و هم پرسپوليس قيد جذب داريوش شجاعيان را زدهانــد اما در فصل نقــل و انتقاالت هر اتفاقي ممكن اســت بيفتد. درســت فرداي روزي كه شنيده شــد پرسپوليس به خاطر قيمت باالي رضايتنامه شجاعيان قيد جذب او را زده خبر رســيد تركاشوند با نصيرزاده مذاكره خواهد كرد تا بلكه شرايط سرخپوش شدن اين بازيكن را فراهم كند.

واقعيت اين است كه شجاعيان دوست ندارد در گســترش فوالد بماند و ميخواهد موقعيت متزلزلــش در تيم ملي كه يكي در ميان به اردوها دعوت ميشود را تغيير دهد. هر چند گفته ميشــود اين هافبك شيرازي اســتقاللي اســت اما ظاهرا برايــش فرقي نميكند كه به يكي از دو تيم بزرگ پايتخت بيايد و كارش براي حضور مســتمر در تيم ملي راحتتر شود.

البته از اين ســو پرسپوليس در حالي مذاكــرات با هافبــك گســترش را جدي پيگيري خواهد كرد كه از جدايي ســروش رفيعي همشهري شــجاعيان مطمئن شود. البته طبيعي است كه مسووالن پرسپوليس مذاكره براي حفظ سروش و جذب شجاعيان را بــه صورت موازي پيــش ببرند تا يكي را سرخپوش كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.