آخرين فرصت براي دريافت بليت هند

آغاز اردوي نهایي دووميدانيكاران از امروز

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اردوي نهايــي تيم ملي دووميداني براي انتخاب نفرات نهايي كه قرار است در رقابتهاي قهرماني آســيا شــركت كنند، از امروز آغاز ميشود. رقابتهاي انتخابي تيمهاي ملي دووميداني مردان و بانوان كشــورمان بــه منظور اعزام به مسابقات قهرماني آسيا به پايان رسيد. در پايــان اين ركوردگيري و با توجه به شــرايط موجود، 12 ورزشكار به اردوي تيــم ملي دعوت شــدند تا بــا ارزيابي نهايي برخي از آنهــا، تركيب تيم ملي براي اعزام به هند مشخص شود. احسان حدادي، رضا مقدم، سحر ضيايي، كيوان قنبــرزاده، علي خديور، رضا قاســمي، حسن تفتيان، محمد صميمي، محمود صميمي، حسين كيهاني، امير مرادي و علي ثمري نفراتي هســتند كه از امروز وارد اردو ميشــوند. حضور اين نفرات در حاليســت كه برخي از آنها از جمله حــدادي، ضيايي، قنبــرزاده و خديور توانســتند در بازيهــاي كشــورهاي اســالمي ركوردهاي ورودي را به ثبت برســانند و اعــزام آنهــا به مســابقات قهرماني آسيا قطعي است.

حســين كيهاني هــم در انتخابي ركورد را ثبت كرده و ســفرش به هند مانعي نــدارد اما درباره نفرات باقيمانده شرايط خاصي وجود دارد.

بــرادران صميمي ايــن فرصت را خواهند داشــت تا در پايــان اين اردو بتواننــد ركورد بهتــري را ثبت كنند و عضو تيم ملي شــوند. محمد صميمي در رقابتهــاي انتخابــي تيــم ملــي نتوانســت عملكرد قابل قبولي داشــته باشد كه البته اعتراضهايي نيز به نحوه برگزاري و شــرايط محل رقابت داشت، بر همين اساس ســازمان تيمهاي ملي شــانس دوبارهاي به او داد تــا اين بار بدون اعتــراض بتواند براي ثبت ركورد ورودي تالش كند. تفتيان نيز قرار است در مســابقاتي در فرانسه شركت كند و در آنجا بايد ركورد مد نظر فدراســيون يعني 10:25 ثانيه را به دست بياورد تا حضورش در تيم ملي قطعي شود. البته فهرســت نفرات احتمالي براي اعزام به هند محدود به اين ورزشكاران نخواهد بود. بهزاد مصطفوي و مسلم نيادوست قرار اســت در قالب تيم نفت تهران به مسابقات قزاقســتان بروند و در صورت ثبــت ركوردهاي مورد قبول ســازمان تيمهاي ملي در تركيب اصلي تيم قرار بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.