معروف: اگر معنوينژاد نبود اتفاق ديگري ميافتاد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كاپيتــان تيــم ملي واليبــال ايران ميگويد اگر معنوي نژاد نبود مشــخص نبود كــه چه نتيجهاي رقــم ميخورد و چه اتفاقي ميافتاد. ســعيد معروف پس از پيروزي 3 بر 2 ايــران مقابل آرژانتين گفت: «خدا را شــكر آخرين بازي ايران با برد تمام شد. ميدانستيم بازي سختي مقابل آرژانتين خواهيم داشت.»

او همچنين به ديدار ســال گذشته ايران و آرژانتين اشــاره كرد: «ديدار سال قبل هم با آرژانتين پنج گيمه شــد. گيم اول مسابقه امروز خيلي مهم بود و موجب شد تا در ادامه بهتر كار كنيم.»

كاپيتان تيــم ملي واليبــال درباره عملكرد فوقالعــاده جواد معنوي نژاد نيز گفــت: «جواد معنوي نــژاد خيلي كمك كــرد و اگر نبود شــايد اتفــاق ديگري ميافتــاد. به تماشــاگران و مردم تبريك ميگويم.»

معــروف پــس از اين پيــروزي به ديدارهاي پيش روي ايران هم اشاره كرد: «برد هميشه شيرين است و اميدوارم كه در ادامه و در لهستان هم بازيهاي خوبی را تكرار كنيــم.» تيم ايران در ديدارهاي آينده بايد در لهســتان به مصاف ميزبان، آمريكا و روسيه برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.