رده دهم براي ميكس ايران

رقابتهاي تيراندازي آذربایجان

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ميكــس تپانچه 10 متر كشــورمان در رده چهارم رقابتهاي جام جهاني قرار گرفت. پنجمين روز از رقابتهاي تيراندازي جام جهاني در حالي پيگيري شــد كه در رشته ميكس تيمي تپانچه 10 متر، 31 تيم در دو گروه به رقابت پرداختند كــه در نهايت در گــروه اول وحيد گلخندان و گلنوش ســبقتاللهي در بين هشــت تيم راه يافته به مرحله نيمهنهايي توانســتند در رقابت با تيم فرانســه همگروه شده و در رقابتي سخت به جايگاه چهارم جهان دســت يابند. ديگر تيم كشورمان متشــكل از هانيه رستميان و مهدي تندري نيز در همان مرحله مقدماتي بيســت و دوم شدند. مسابقات تيراندازي تا ۴2 خرداد ماه در شهر گاباالي آذربايجان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.