كيهليني: ميتوانيم اسپانيا را ببريم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جورجيو كيهلينــي گفته كه ايتاليا ميتواند در خانه اســپانيا هم حرف براي گفتن داشته باشد. او همچنين گفته كه يوونتوس در فصل بعد هم براي فتح ليگ قهرمانان تالش خواهد كرد.

اســپانيا هم در خانه مقدونيه 2 بر يك پيروز شــد. كيهليني پس از پيروزي ايتاليا برابــر ليختناشــتاين گفت: «ما واقعا انتظار نداشــتيم مقدونيه امتيازي از اسپانيا بگيرد، حتي با آنكه در فوتبال همــه چيز ممكن اســت. نكته مهم اين است كه ما كارمان را درست انجام داديم و بازي را برديم. در نيمه دوم، سرزندهتر بازي كرديم و تمركز بيشــتري داشتيم. ما بايد از طرفدارانمان در ورزشگاه داچيا تشــكر كنيم، چــون انتظــار چنين جو فوقالعادهاي را نداشتيم. شبي عالي براي ما رقم خورد.»به اين ترتيب سرنوشــت صعود در ديدار دو تيــم در مادريد رقم خواهد خــورد. كيهلينــي ميگويد: «ما آنچه كه الزم اســت را داريم و تنها نياز داريــم كه خونســرد بمانيم. مــا نياز به عملكردي قدرتمند خواهيم داشت و بايد از نقاط قوت خود استفاده كنيم. اسپانيا مالكيت توپ را بيشــتر در اختيار خواهد داشــت اما مــا ميتوانيم بــه آنها ضربه بزنيم.»كيهليني و يوونتوس اخيرا به رئال مادريد از اســپانيا باختهاند. او ميگويد: «مــا اين باخت را هضــم كردهايم. همه چيــز با زمان حل ميشــود و تجربهاش براي شما ميماند. اين رويايي براي همه بود كه قهرمان شويم. ما سال بعد دوباره تالش خواهيم كرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.