پيمان شيرزادي به جاي مصلح؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

معادالت باشــگاه استقالل براي پســت دفاع چپ بــا تغييراتي همراه خواهد بود. پس از بــي نتيجه ماندن مذاكرات شــايان مصلح با اســتقالل، اين بازيكن با وجود ســابقه حضورش در تيمهاي جوانان و اميد استقالل، با چرخشي صد و هشتاد درجهاي سر از تيم پرسپوليس در آورد و با قراردادي دو ساله به اين تيم پيوست تا سرمربي آبي پوشان ناچار باشد براي جناح چپ تيمش به فكر چاره ديگري باشد.

آنچه مسلم است، رويكرد عليرضا منصوريان براي سمت چپ خط دفاعي تيمش به صورت ثابت استفاده از ميالد زكي پور اســت و اگر اتفاق خاصي در اين تيم نيفتد، زكــي پور مدافع چپ ثابت آبيها در فصل آينده خواهد بود و ســرمربي اين تيم بايد نفر دوم اين پست را براي طول فصل انتخاب كند.

با توجه به منتفي شــدن حضور شايان مصلح در اســتقالل، دو گزينه پيــش روي اســتقالل اســت كه به احتمــال قوي يكي از ايــن دو گزينه انتخاب دوم اين تيم براي اين پســت خواهد بود. گزينه اول يعقوب كريمي است و اين احتمال بسيار زياد است كه آبيها براي پر نكردن سهميه ۶ بازيكن ليگ برتري خود، بر خالف آنچه كه در اين مدت مطرح شده بود، كريمي را در ليست مازاد قرار نداده و او را همچنان حفظ كنند تــا در مواقع ضروري از او در پست مدافع چپ اســتفاده كنند. دوميــن گزينــهاي كه اســتقالليها براي اين پســت در نظر دارند، پيمان شــيرزادي مدافع ســمت چپ فصل گذشته تيم اســتقالل خوزستان است كه ايــن بازيكن يكــي از بهترينهاي پست خود در ليگ قهرمانان آسيا بود. حال بايد صبــر كرد و ديد كه انتخاب مسووالن باشگاه استقالل كدام يك از اين دو گزينه بــراي فصل بعد خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.