حرفوعمل افتخاريباهم نميخواند

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

وقتي حرف و عمل مديرعامل باشــگاه استقالل با هم نميخواند بايد هم به اشارههاي پي در پي او درباره بدهيهاي مديران سابق باشگاه استقالل شــك كنيم. حق داريم كه اين تذكرات ظاهري را سياستي در راستاي انحراف افكار عمومي بدانيم. وقتي مديرعامل باشــگاه استقالل همين يكشــنبه شبي كه گذشــت با مهاجم اســتقالل خوزستان كه فصل پيــش بــا قــرارداد ۰۰۵ ميليوني و احتماال دريافتي ۰۰۳ ميليوني براي اين تيم خوزستاني بازي ميكرد قرارداد يك ميليارد و ۰۰۳ ميليون توماني منعقد ميكند تنها به يك نتيجه ميرســيم. اينكه مديران باشگاه استقالل برخالف آنچه نشان ميدهند هرگز به فكر منافع مالي باشــگاه استقالل نيستند وتنها بــراي آنكه جايــگاه مديريت خود در اين باشــگاه را حفظ كنند بــا مصاحبههاي جهتدار و خط دهي شــده بــه بدهيهاي پيشين اشاره ميكنند.

قرارداد مالي كه باشــگاه اســتقالل در زمان مديريت ســيدرضا افتخاري با حســن بيت ســعيد منعقد كرده اوج ريخت و پاش اســت و هيچ نشــانهاي از صرفه جويي كه مدام از آن دم زده ميشــد، ندارد. حســن بيت سعيد صدالبته كه بازيكن خوبي است. مهاجمي توانمند كه در ليگ شــانزدهم ۰1 گل زد، ۶ پــاس گل داد و 2 هــزار و پانصد دقيقه در تركيب تيمش حضور داشت.

بيت سعيد بيشك به كار آبيها ميآيد و در فصل هفدهم ميتواند يكي از مهرههاي كارآمد اســتقالل باشد اما به واقع مبلغي كه در قرارداد اين بازيكن نوشــته شده از هيچ زاويهاي قابل توجيه نيســت و اگر مالک را دريافتي فصل پيش قرار دهيم بيت ســعيد ميبايست با مبلغي زير يك ميليارد تومان با باشگاه استقالل قرارداد منعقد ميكرد.

از ســويي چنيــن قــراردادي بــه ما ميفهمانــد كــه يحتمل پيراهن اســتقالل خوزســتان گرانتر از پيراهن استقالل است كه بيت سعيد حاضرشده آنجا با كلي مشقت و دردســر به عقد قرارداد ۰۰۵ ميليوني تن بدهد اما در استقالل به مبلغي كمتر از يك ميليــارد و ۰۰۳ راضي نبوده اســت. معموال اين سير صعودي مبلغ زماني اتفاق ميافتد كه بازيكني با عقبه بسيار روشن از يك تيم بزرگ به يك تيم كوچكتر ميرود.

در واقع فقط در اين گونه موارد اســت كــه مبلغ دريافتي ناگهان تــا دو برابر و نيم افزايش مييابد اما مديران باشــگاه استقالل بي آنكه اين قواعــد را در نظر بگيرند ظاهرا تحتالشعاع بازار گرميهاي مدير برنامههاي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.