استقالل بدهي ندارد؟

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

روز شــنبه چكــي كه باشــگاه استقالل به منظور پرداخت ۰۳ درصد از مبالغ قرارداد بازيكنانش به آنها داده بود به پول تبديل شد تا بازيكنان اين تيم مبلغي بالغ بر ۰۸ درصد از مبالغ قراردادي شــان را از حســاب فصل ۶۹-۵۹ دريافت كرده باشــند. بعد از مطرح شــدن بخش انتقال دو باشگاه اســتقالل و پرســپوليس بــه بخش خصوصي، معضل بــزرگ بدهيهاي انباشــته اين دو باشگاه خودي نشان داد و عمــق فاجعه ايــن بدهيهاي انباشته مشخص شد.

بدهيهايي كه ســال به ســال بر روي هــم جمع ميشــد تا جمع بدهي انباشــته اين دو باشگاه سر به فلك ســاييده و چنين تصور شود كه ادامه اين روند ميتواند به انحالل اين دو باشــگاه پر هوادار در ايران و آسيا بينجامد.

ســيدرضا افتخــاري مديرعامل باشگاه اســتقالل كه در اين فصل به رغــم موفقيتهاي تيمــش در ابعاد جوانگرايي و نتيجه گيري باز هم مورد هجمه منتقدان اســتقالل و هواداران ناراضــي اين تيــم قــرار گرفته بود، توانســت در اولين سال مديريتياش در اين باشگاه اقدامي نادر انجام داده و با رســاندن پرداختيهاي باشگاه به ۰۸ درصد، تقريبا ســالي بدون بدهي براي اين باشگاه رقم بزند.

اتفاقــي كــه مدتهــا در اين باشــگاه ديده نشده بود. شايد يكي از عمدهترين موفقيتهاي افتخاري در اولين ســال مديريتياش در استقالل همين باشــد كه توانست بدون بدهي فصــل را به پايان برســاند. افتخاري مدعي اســت كه بــراي مدير بعدي ريالي بدهي نگذاشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.