كنعاني‌زادگان‌سوال‌برانگي ‌زترين‌خريد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقالل -

در حالي كه فصل پيش كنعانيزادگان بين راهروهاي باشــگاههاي پرســپوليس و اســتقالل دنبال انتخاب تيم بود و به خود ميباليد كه بهترين باشــگاههاي ايران براي جــذب او با هم رقابت ميكنند اما در فصل جاري بــه دليل اينكه يك فصــل فوتبالي را از دســت داده هيچ مشــتري ندارد و از سوي ديگر چون استقالليها اين بازيكن را از فهرســت خارج كردهاند، او را به فهرست برنميگردانند به هميــن دليل هم چندي پيــش كنعانــي زادگان عليــه منصوريان مصاحبــه كرد و گفت كه نســبت به او بي مهري كرده اســت. اين مدافع كه در حال حاضر بالتكليف است مشــتري ندارد و به نظر ميرسد كه او سوال برانگيزترين خريد استقالل طي فصلهاي گذشته بوده است. استقالل به دفاع وســط نياز دارد اما قطعا انتخاب منصوريان، كنعاني زادگان نخواهد بــود. منصوريان براي فصل آتــي بايد تيم را قــوي ببندد و براي اينكــه از رقبا عقب نيفتد بايد در فصل نقل و انتقاالت بازيكني را جذب كند كــه نقصهاي تيم را برطرف كند. سرمربي اســتقالل فصل پيش از اين موضوع ضربه خورد كه تنها به فكر رقابت با برانكو بود و اينكه خريدهاي او را از چنگش در آورد ولي به نظر ميرسد در فصل جاري خود منصوريان هم متوجه اشتباهش شده و تفكر خود را در اين زمينه عوض كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.