مفتخر: ايرانجوان بوشهر ميليارد تومان بدهي دارد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد مفتخر سرمربي تيم فوتبال ايرانجوان بوشهر در مورد وضعيت تيمش ميگويد: «تيم ما همچنان بالتكليف است و تا يك هفته مانده به مسابقات وقت زيادي داريم. البته پوركبگاني مديرعامل باشگاه در بيانيهاي اعالم كرده هر كســي توانايي اداره تيم را دارد، حاضر است باشگاه را به او تحويل بدهد. او فقط ضمانتنامهاي ميخواهد تا بدهيهاي گذشــته باشــگاه پرداخت شود. ايرانجوان بوشــهر 5 ميليارد تومان بدهي دارد، با اين شــرايط شايد اگر يك تيم ليگ برتري بخريد، بهصرفهتر باشد، البته اين 5 ميليارد قرار نيســت به يكباره پرداخت شود اما مديرعامل باشگاه ميگويد بايد فردي كه ميخواهد باشگاه ايرانجوان را تحويل بگيرد، اين بدهي را بپردازد.

اين باشــگاه هنوز بالتكليف اســت. دو، ســه هوادار اعالم كردهاند حاضرند باشــگاه را تحويــل بگيرند و آن را اداره كننــد، ولي آنها هم با بدهيها مشــكل دارند. مديرعامل باشگاه هم ميگويد ديگر خسته شدهام و نميخواهم تيم را اداره كنم، البته او امتياز ليگ يكي را براي ايرانجوان خريــد و تيم را از ليگ دو به ليگ يك آورد.»

مفتخر از موضوع قرارداد خواهرخواندگي اســتقالل با ايرانجوان بوشهر بياطالع است: «در جريان قرارداد خواهرخواندگي نيستم اما فردي كه از طرف اســتقالل آمده بود، مهدي قائدي را جذب كرد، ضمن اينكه اســتقالل قرار است حق رشد اين بازيكن را به ايرانجوان بپردازد و در صورت انتقال اين بازيكن به تيمهاي خارجي درآمدي هم به باشگاه ايرانجوان پرداخت شود اما من در جريان قرارداد خواهرخواندگي و برادرخواندگي نيستم.»

او مدعي اســت كه فصل ســختي پيش روي تيمــش خواهد بود: «شرايط فصل آينده بسيار سخت است. تيم بايد تأمين مالي شود، فصل گذشته تيمهاي بيپول و باشــگاههايي كه مشكل مالي داشتند به ليگ دو ســقوط كردند. البته همان باشــگاهها هم 50 درصد از مبلغ قرارداد بازيكنان را پرداخت كرده بودند.

ايرانجوان فصل آينده روزهاي سختي را در ليگ يك دارد، زيرا همه تيمها از سوي يك استان حمايت ميشوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.