بي غم: نميتوانيم همه بازيكنان دبيري را پس بدهيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حميد بيغم مربي تيم فوتســال مــس ســونگون دربــاره درخواســت باشــگاه دبيري تبريز براي بازگرداندن حميــد احمدي، فرهاد فخيم و عليرضا عســگري به اين تيم ميگويد: «ما تيم را بــر مبناي اين بازيكنان بســتهايم و بازيكنان ديگر در اين پســتها را ساير تيمها گرفتهاند.

با اين حال به خاطر قدمت دبيري و هواداران پرشماري كه دارد، حاضريم يكــي از بازيكنان را به دبيري بدهيم تا كمكي به آنها كرده باشيم.

اگــر بخواهيم هر ســه بازيكن را به دبيري بدهيم، خودمان به مشــكل خواهيم خورد چون نزديك به بيست و پنج روز است كه با اين بازيكنان تمرين كردهايــم. ضمن اينكه دســت عوامل دبيــري را باز گذاشــتهايم تا هر كدام از اين ســه بازيكن را كــه ميخواهند، انتخاب كنند.

به هر حال فرهــاد فخيم بازيكن قديمــي و بــزرگ تبريز اســت و آنها شايد بخواهند فخيم را جذب كنند اما مشكلي نداريم.»

مربي تيم فوتســال مس سونگون از جلســه هيات مديره باشــگاه براي تصميمگيري نهايي درباره سرنوشــت اين ســه بازيكن خبر داد: «آقاي كافي مديرعامل تيم قرار است خبر نهايي را به من بدهد تا بر اساس آن، براي آينده برنامهريزي كنيم. مــا به دنبال جذب چند بازيكن هســتيم و اگر تكليف سه بازيكن دبيري مشــخص شود، تكليف آنها نيز مشخص خواهد شد.»

بيغــم همچنيــن از جــذب يك بازيكن جديــد خبر ميدهــد: «ناصر عجم كه سال گذشته در ليگ يك براي مقاومت بازي ميكــرد، در تمرينهاي مس شركت ميكند.

همچنين دو سه بازيكن ليگ يكي ديگر هم در تمرينها شركت ميكنند تا از بين آنهــا يكي را انتخاب كنيم. با بازيكن برزيلي هم مذاكره كردهايم اما براي جذب او منتظر مشــخص شدن تكليف سه بازيكن دبيري هستيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.