افشاگري كاپيتان سابق شهرداري ساوه عليه سرمربي تيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مرتضي وكيلي كاپيتان سابق تيم شــهرداري ســاوه به دليل اتفاقات دو سال اخير در شــهرداري ساوه تصميم به خداحافظي از فوتســال گرفته است: «بعد از يك سال دوري از تيم محبوبم شهرداري ساوه (نه شــهرداري قم) با وجود پيشــنهاد از ســن ايچ با كمك آقاي ابطحي و مدير عامل محترم آقاي ســعيدي به تيم محبوب خودم بدون دريافت ريالي برگشــتم. فقط بهخاطر عشق و تعصب و زحماتي كه براي اين تيم كشيدم برگشتم اما با ورود به تيم ديــدم كه اصال شــرايط كامال متفاوت بوده و مــا مثل غريبهها هســتيم. در عين شايستگي بايد نيمكتنشين برادر سرمربي كه 5۳ سالش است، ميشدم. طبــق انتظار، برادر مربــي از تيم كنار گذاشــته شــد اما باز هم برخوردهاي سرد و رفتار غير حرفهاي مربي تيم كه بســيار آدم ترسويي است ادامه داشت. به همين دليل ما را كنار گذاشتند تا به هدف خودشــان كه ضعيف نشان دادن بازيكنهاي ساوه است برسند.»

او ميگويد:«با اينكه امسال فرماندار محترم دســتور داد تيم بومي شود اما بازهم شاهد حضور بازيكنان بي كيفيت از طرف اين مربي ســر تمرين هستيم. ما با بازيكن غير بومي مشكلي نداريم؛ بازيكنــان با كيفيتي مثل ســعيد تقي زاده و مسلم اوالد قباد تاثير بسزايي در نتايج داشتند اما با بازيكنان بي كيفيت كه با رابطه ميآيند و پول بازيكنان اين شهر را ميبرند مشــكل داريم. در 10 ســال مجموعا 0۴ ميليون تومان پول نگرفتم امــا بازيكن بي كيفيتي آمده و در طي سه ســال 00۴ ميليون تومان پول گرفتــه و االن در شــهر خودش برجسازي ميكند. به بازيكن بومي تيم كه قهرمان آســيا شــده و در تيم ملي اميد حضور دارد، پيشــنهاد 5 ميليوني و 10 ميليونــي ميدهند امــا به برادر سرمربي كه يك سال هم بازي نكرده و سال قبل براي اينكه به ساوه بيايد، به دنبال هزار رابطه بود، 70 ميليون پول ميدهند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.