يك روز تا پايان فرصت باشگاهها

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

بــر اســاس اعــالم كميته فوتســال فدراســيون فوتبــال، ليگ برتر فوتســال كشورمان روز ششــم تيرماه آغاز ميشود و تيمهــا در هفته اول بازيهــا به ميدان ميروند. بر اين اســاس تمامــي تيمهاي ليــگ برتري فوتســال بايد بــا واريز مبلغ 05۳ ميليــون ريال تــا روز ۴2 خردادماه حضور خــود را در ايــن رقابتها قطعي و اعالم كنند. تاريخي كه فدراســيون تعيين كرده و تا رسيدن به آن فقط يك روز باقي مانده. در اين بين و براي اولين بار در تاريخ فوتســال ايران دو تيم از استان قم مجاز به شركت در ليگ برتر هستند؛ ياسين پيشرو و آتليه طهران. ياسين پيشرو كه از مدتها قبل انصراف خود را از تيمداري اعالم كرد و امتياز تيم در اختيــار هيات فوتبال قرار گرفت تــا تكليف آن را مشــخص كند؛ از ســويي ديگر باشــگاه آتليه طهران هم به تازگي از ليگ دسته اول به ليگ برتر صعود كرده و مســووالن اين تيم هم مدتها قبل اعالم كردند كه تــوان حضور در ليگ برتر را ندارند و بايد از ســوي مســووالن جهت حضور در اين رقابتها حمايت شوند؛ حاال و در فاصله باقي مانده تا زمان تعيين شده از طرف فدراســيون، تكليف هر دو نماينده قم در ليگ برتر نامشخص است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.