آزادي زندانيان به كمك دايي

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

در مراسم گلريزان آزادي زندانيان غيرعمد شهرستان قدس استان تهران، از سرمربي تيم فوتبال سايپا تقدير شد. علي دايي كه به تازگي به تيم سابقش يعني سايپا بازگشته، شنبه شب در مراسم گلريزان آزادي زندانيان غيرعمد شهرستان قدس استان تهران حاضر شد و همراه با ســاير ميهمانان كه خيليهايشــان از چهرههاي ويژه و سرشناس هنري و ورزشي بودند، براي آزادي اين زندانيان تالش كرد. در پايان هم به خاطر اقدامات علي دايي در زمينه كارهاي خير و كمكهايش براي آزادي زندانيان غيرعمد، از او تقدير شد. دايي عالوه بر كمكهاي نقدي يك تابلو فرش هم با امضاي خودش به حراج گذاشــت تا با فروش آن به آزادي زندانيان غيرعمد كمك شــود كه اين تابلو فرش به قيمت خوبي فروخته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.