پراهيچدرحواليسايپا

مدافع كروات نفت در فهرست خريد برانكو نيست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دهد. او كه در نيمفصل گذشــته رقابتهاي ليــگ برتر زمزمههايــي مبني بر حضورش در جمع شــاگردان ايوانكوويــچ به گوش ميرســيد با مخالفت علي دايي مواجه شد تا در نفت بماند.

مدافع كروات نفت درفهرســت خريد برانكــو نيســت و ايوانكوويــچ، پراهيچ را آلترناتيــو خريدهايــش نيز قرار نــداده تا اميــدي به حضــور در جمع سرخپوشــان پايتخت نداشته باشــد. ظاهرا پراهيچ يك پيشنهاد خوب از ســايپا دارد و ميخواهد دوباره با علي دايي كار كند.

ايگور پراهيچ مدافع كروات نفت تهران نميخواهد فوتبالش را در اين باشگاه ادامه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.