پيشنهاد فوالد به دروازهبان نفت فراهاني به اهواز ميرود

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

ميالد فراهاني دروازهبان نفت تهران درفهرست خريد سيروس پورموسوي براي حضور در فوالد قرار گرفته اســت. اين دروازهبان كه از شرايط مالي خود در نفت تهران راضي نيســت، قرار است با مسووالن اين باشگاه گفتوگو كند تا در صورت امكان اجازه خروج از اين تيم را به او بدهند. فراهاني قرار اســت تصميم نهايي خود را ظرف يكي دو روز آينده بگيرد تا به خوزستان رفته و در صورت امكان قرارداد يكسالهاي را با فوالديها امضا كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.