قائدي شنبه آزمايش پزشكي ميدهد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مهدي قائدي جوان قرار است شنبه در آزمايش پزشكي استقالل شركت كند. قائدي كه شــنبه هفته گذشته با استقالل قرارداد امضا كرده بود، شنبه به تهران ميآيد تا در تســت پزشكي باشگاه شــركت كند. قرار است قائدي در صورت موفقيت در آزمايش پزشكي قراردادش با استقالل را نهايي كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.