يک ماشين برد با كيروش

واکنش رسانه های جهانی به صعود ایران

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران موفق شد با برتري 2 بر صفر برابر ازبكستان براي پنجمين بار جواز حضور در جام جهاني را به دســت بياورد تا براي اولين بار در تاريخ ايران دو صعود پياپي به جام جهاني را تجربه کند. صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني روسيه بازتاب گستردهاي در محافل ورزشي فوتبال و جهان داشت.

روزنامه ديلي ميل انگليس: روزنامه ديلي ميل انگليس با اشاره به نقش کارلوس کيروش در صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني 2018 روســيه نوشت: « ايران بعد از برزيل دومين تيمي شد که صعودش را به جام جهاني روسيه قطعي ميکند؛ پيروزي که با گلهاي سردار آزمون و مهدي طارمي به دست آمد، باعث شد ايران به عنوان صدرنشين گروه جواز حضور در جام جهاني روســيه را به دســت بياورد. به اين ترتيب کارلوس کيروش، دســتيار سابق آلكس فرگوسن در منچســتريونايتد از همين حاال حضورش در جام جهاني 2018 را قطعي ميکند. اين پنجمين بار اســت که تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني صعود ميکند و البته اين اولين بار اســت که دو صعود پي در پي به جام جهاني را تجربه ميکند.»

خبرگزاري آلمان: خبرگزاري آلمان با اشــاره به حضور دژاگه در ترکيب تيم ملي فوتبال ايران در انتخابي جام جهاني روسيه نوشت: «بازيكن ولفسبورگ در دقيقه 70 به زمين مسابقه آمد تا در صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني نقش داشته باشد.»

فاكس اسپورت: فاکس اســپورت، درباره صعــود تيم ملي ايران به جام جهاني 2018 نوشــت: «تيم اول آســيا با اطمينان و قدرت توانســت در جام جهاني روسيه حاضر باشد. با ايــن حال تيم ملي ايران به اهداف بزرگتري فكر ميکند. در دوره گذشــته هيچ تيم آســيايي نتوانسته است از گروه خود صعود کند، ولي تيم ملي ايران بهترين عملكرد را در مرحله گروهي داشــت. کارلوس کيروش در تيم ملي فوتبال ايران يك ماشين پيروزي به دست آورده است. او باعث شده است تا تيم ملي فوتبال ايران به يك تيم برنده تبديل شود.

همه ميدانســتند که پيروزي براي فوتبال ايران نزديك است و در حال حاضر آنها به اين مهم دســت يافتهاند. تيم ملي ايران هنــوز در اين رقابتها گلي دريافت نكرده اســت و دروازهاش در تمامي اين هشــت بازي بسته نگه داشته شده است. در حالي که کار دفاعي در فوتبال آســيا از اســتاندارد بااليي برخوردار نيست، تيم ملي فوتبال ايران توانســته اســت به يك دســتاورد مهم در اين زمينه برسد. در اين بين نبايد از حضور ســيد جالل حســيني به ســادگي در اين بازي گذشت. عملكرد دو بازيكن در زمين ايران فوقالعاده بوده اســت که يكي ســيدجالل حســينی است و ديگري ســعيد عزت اللهي که يكي از جوانترين بازيكنان ايران محســوب ميشود. کارلوس کيروش رابطه پر فراز و نشــيبي با فدراســيون فوتبال ايران در طول چند ســال گذشته داشته است. سرمربي سابق رئال مادريد بهترين سرمربي در آسيا است و اين اتفاقي نيســت که ايران براي چهار ســال تيم اول رده بندي فيفا شده است. مهمترين اختالف نظر بين کارلوس کيروش و فدراســيون فوتبال مســاله آمادهســازي تيم ملي است. جايي که سرمربي ايران بارها از نظر امكانــات، اردوهاي تمريني و بازيهاي دوستانه گاليههايي کرده است و عنوان کرده ايران از کره و ژاپن عقب است. با اين حال به نظر ميرسد که کيروش مناســبترين گزينه براي تيم ملي فوتبال ايران محســوب ميشود. ايران اکنون بايد به 12 ماه آمادهســازي به جام جهاني فكر کند. اگر همه چيز خارج از مســتطيل ســبز براي تيم ملي ايران خوب پيش برود بايد شاهد حضور قدرتمند اين تيم در جام جهاني باشيم. البته اين مشكل ايران نبوده است که بقيه تيمهاي گروه متزلزل ظاهر شدند.»

ساكرنت: ساکرنت نوشــت: «ايران اولين تيم آسيايي حاضر در جام جهاني 2018 است. گلهايي که توســط ســردار آزمون و مهدي طارمي به دســت آمد، ايران را به جام جهاني روســيه رساند. ايران در اين ديدار در حالي توانست به جام جهاني صعود کند که آخرين بار در انتخابي جام جهاني در نوامبر 2015 دروازه خود را باز شــده ديد. قدرت دفاعي فوتبال ايران در کنار کيفيت بازيكناني همچون ســردار آزمون و مهدي طارمي به تيم ملي فوتبال ايران کمك ميکند تا به پيروزي برسد.» *اوژوگو

اين روزنامه پرتغالي نوشــت: « تهران ديشب غرق در شادي و شور بود و مردم اين شهر از کارلوس کيروش تشكر کردند و بابت صعود ايران به جام جهاني به ابراز احساسات پرداختند تا سرمربي پرتغالي براي چهارمين بار پياپي جواز حضور در جام جهاني را به دست بياورد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.