شجاعی: بی دليل تيم اول آسيا نيستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مسعود شجاعي مقابل ازبكستان در ترکيب اصلي قرار گرفت و جانشين اشكان دژاگه در پست بازيساز بود.

او دربــاره نتيجه 2 بر صفر تيم ملي ايران مقابل ازبكســتان ميگويد: «بعد از چند دوره که با سختي راهي جام جهاني ميشديم اين بار بدون گل خــورده و در وضعيتي خوب به جــام جهاني 2018 صعود کرديم. تيم ملي شــخصيت خوبي پيدا کرده و بيدليل نيست که در چند سال اخير بهترين تيم آســيا بوده است. تيم ملي به ثبات بسيار خوبي رسيده و با تالش و کار زياد نتايج قابل قبولي کســب کرديم. تيم بســيار خوبي هستيم که در هر پســت ســه بازيكن داريم و هر کس به وظيفه خود به بهترين شكل عمل ميکند.»

شــجاعي در مورد اينكه کادر فني درخواســت تدارکات بهتري کرده اســت، ميگويد: «فدراسيون تالشش را ميکند و هم ما و کادر فني به اين مساله واقف هستيم اما اينكه ما بهترين تيم آسيا شديم به خاطر اين نبوده که بهترين امكانــات را داريم چرا که امكانات در ســطح موفقيتمان نيست. مسووالن باالتر بايد حمايت کنند ما هنوز زمين تمرين نداريم و در زمين پژوهشــكده نفت تمرين ميکنيم. شــايد مســووالن حاال که اين جــو را ديده و فهميدهاند چقدر فوتبال در روحيه مردم تأثير مثبت ميگذارد امكانات بهتري در اختيار تيم ملي قرار بدهند. ما 4-5 سال است بهترين تيم آسيا هســتيم. قطر هيچ جايگاهي در فوتبال ندارد ولي آنها بهتر از ما تدارك ميبينند و در آرامش و آسايش بيشتري هستند.»

شجاعي در پاســخ به اين سوال که آيا از تيم پاناتينايكوس پيشــنهاد دارد، ميگويد: «امسال سال خوبي داشتم. بله، اين پيشــنهاد انجام شــده و از ژانويه ادامه دارد. در ژانويه به ما پيشــنهاد دادند ولي باشگاه اجازه نداد جدا شوم که خوشبختانه عملكرد بسيار خوبي داشتم و توانســتيم در پليآف بمانيم. مبلغ خوبي به من پيشنهاد شد ولي در تيم ماندم. يكــي از داليلي که تيم فعليام را انتخاب کردم حضور کريم انصاريفرد و مربيمان بود که هم مربي ما و هم کريم انصاريفرد از تيم جدا شدند. دوست داشــتم اين انتقال انجام شود ولي تيم فعليام را هم دوست دارم. خوشبختانه ماندنم هم منجر به اين شد که نتايج بسيار خوبي بگيريم. باز هم پاناتينايكوس پيشــنهاد داده اما احتمال دارد در پانيونيوس بمانم و چند تن از بچههاي تيم ملي را آنجا ببريم و نتايج بهتري بگيريم. تيم ما در پليآف يوروليگ است و شايد با يك تيم قوي بتوانيم به اروپا صعود کنيم.»

کاپيتان تيم ملي ايران در مورد اينكه به اتفاق چند بازيكن به نشســت خبري رفتند و روي ســر کيروش آب ريختند هم صحبت ميکند: «بچهها اين پيشــنهاد را بــه من دادند و کريم انصاريفرد، احســان حاجي صفي و اشــكان دژاگه پرســيدند که آيا نيازي دارد اين کار را انجام بدهيم يا نه و من هم گفتم ايراد ندارد و در شــرايطي که همه خوشحال بودند اين کار را کرديم.

شــجاعي درباره پنالتي که از دست داد هم توضيح ميدهد: «متأسفانه پنالتي را از دســت دادم و تالش ميکنم اين اتفاق را جبران کنم. اميدوارم شــرايط به خوبي پيش بــرود تا بتوانم اين پنالتي را جبران کنم. هميشــه پنالتيهايم را به گوشــه چپ دروازه و قســمت باال ميزنم. خيلي مطمئن بودم پنالتي گل ميشود اما همين اطمينان باعث شد پنالتي از دست برود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.