قوچان نژاد: با ركورد به روسيه ميرويم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

با اينكه كــم بازي كرد و در تركيــب اصلي نبود اما مثل ساير بازيكنان از صعود تيم ملي خوشحال شد. رضا قوچان نژاد پــس از صعود به جــام جهانــي ميگويد: «انشاءا... بتوانيم همينطور روند خوبمان را ادامه دهيم. 2 بازي ديگر مانده تا رقابتهاي مقدماتي جامجهاني به پايان برســد. به جز آن يك سال ديگر تا رقابتهاي جامجهاني زمان داريم. ابتدا بايد بتوانيم اين دو بازي را با نتايج خوب به پايان برسانيم و بعدش ديگر خدا بزرگ اســت. ما نبايد با صعودمان به جامجهاني خيلي زود به رقابتهاي جامجهاني فكر كنيم آن هــم با توجه به دو رقابــت ديگر ايران در مقدماتي. دوست داريم اين بردها ادامه دار باشد و بتوانيم تيمملي را با ركــورد راهي جامجهاني كنيم.»

وي دربــاره فصــل بعد فوتبالي خود ميگويد: «اينكه سال آينده در هيرنفين بمانم يا نه دســت خداست، سال گذشته ســال خوبي داشتم و خوب كار كردم، پيشــنهاد بيايد بايد فكر كنيم اما حاال بايد صبــر كرد و بعد ديد چه ميشود.»

مهاجــم تيم ملــي از فدراسيون فوتبال درخواست دارد: «درخواســتمان از مسووالن فدراســيون اين است كه بيشتر از ما حمايت شود. وقتي تيمي مثل ايران دو بــار متوالي به جام جهاني صعود كند نيــاز به حمايت دارد و واقعــا بايد از لحــاظ مالي، امكانات و همه چيز به تيمملي كمك شــود. كار آســاني نيست دو بار متوالي به جامجهاني صعــو د كردن و بهترين تيم آسيا بودن. ما 8 بازي انجام داديم و هنــوز گلــي دريافت نكردهايم و اميــدوارم مــورد حمايت قرار بگيريم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.