بهبودجهانبخشبادوهفتهفيزيوتراپي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

عليرضا جهانبخش بعد از مصدوميت در بازي رفت پلي آف کســب ســهميه يوروليگ در هلند نزديك به ســه هفته از ميادين دور ماند تا با بدشانسي بزرگي مواجه شــود اما حضــور او در تمرينات گروهي تيم ملــي نگرانيها را از بين برد و در نهايت هم وينگر راســت ايران برابر ازبكها بــه ميدان رفت و در همان نيمه نخســت پاس گل اول تيــم ملي را براي سردار آزمون ساخت تا تاثيرگذارياش را نشان بدهد.

اوضاع بــراي جهانبخش خوب پيش نرفت چون يك بار ديگر آســيب ديدگي به ســراغ اين بازيكن آمد و باعث شد تا او قبل از اتمام نيمه نخســت با برانكارد زمين را تــرك کند و جاي خــود را به وحيد اميري بدهد. در شرايطي که سايت باشــگاه آلكمار تنها به مصدوميت دوباره ستاره ايراني اشاره کرد از اردوي تيم ملي خبر رســيد که ايــن مصدوميت عليرضا چندان جدي نيست و ارتباطي به آسيب ديدگي قبلي او ندارد.

جهانبخش مقابــل ازبكها از ناحيه کمر و پهلو با ضربه شديدي روبه رو شد که همين اتفاق اجــازه ادامه کار به اين بازيكن را نداد در حالي که آسيب ديدگي قبلي اين بازيكن از کشــاله ران بود. بنا به اعالم کادر پزشــكي جهانبخش با دو هفته فيزيوتراپي مشكلي براي حضور در تمرينات پيش فصل باشــگاهي خود در هلند نخواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.