رضاييان: گريه هم ميكردم عجيب نبود

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

رامين رضاييــان از جمله بازيكنان موثر تيم ملي مقابل ازبكســتان بود. آن هم با توجه به اينكه فعال بدون تيم است و قراردادي با باشــگاهي نــدارد. رامين رضاييــان بعد از صعود تيم ملي به جام جهاني ميگويد: «بــه همه مردم ايران تبريك ميگويم. از فدراســيون فوتبال ميخواهم که برنامههاي مناسبي براي آمادهسازي تيم ملي در راه جام جهاني طراحي کند تا بتوانيم براي اولين بار از گروهمان صعود کنيم. مطمئنا هرچقدر افتخارات تيم ملي بيشــتر باشد تعداد تماشــاگران هم بيشــتر خواهد شد و فوتبال ايران موفقتر خواهد بود.»

رضاييان که مورد غضب برانكو قرار گرفت، حاال از کيروش حمايت ميکند: «به نظر من کيروش شــخصيتي دارد که به ايرانيها بســيار نزديك است و او به مردم ايران ثابت شده. کيروش مثل يك ايراني بــراي تيم ملي تالش کرد و ما هم هر چه او خواسته در زمين انجام داديم.» رضاييان در پاســخ به ســوالي مبني براينكه آيا پس از صعود گريه هم کردي ميگويد: «اگر گريه هم ميکردم عجيــب نبود چــرا که خيلــي خيلي خوشحال بودم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.