حرفهاي مثل گوچي و اشكان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــكان دژاگه و رضا قوچان نژاد از جمله بازيكنــان باتجربه فوتبــال ايران محســوب ميشــوند که در ســطح اول فوتبال اروپا توپ ميزنند.

يكي در تيم ولفســبورگ مشــغول بازي است و ديگري هم مدعي آقاي گلي فوتبال هلنــد. در مجموع اين دو بازيكن روي هم تنهــا 21 دقيقه فرصت حضور برابر تيم ازبكستان را به دست آوردند اما رفتار حرفهاي آنها بيش از عملكردشــان به چشم آمد.

اين دو که ســتارههاي تيم ملي در راســتاي صعود به جــام جهاني 2014 بودند بدون کوچكترين توقع و ادعايي در دقايق کوتاه حضــور در ميدان دويدند و پس از پايان ديدار به مانند ديگر بازيكنان تيم ملي به خوشــحالي پرداختند و البته کــه در صفحههاي شــخصي خــود در شــبكههاي اجتماعي تيــم ملي را مورد حمايت و ستايش قرار دادند.

گوچي و اشكان به زودي دومين جام جهاني پياپي خود را در روسيه پشت سر خواهند گذاشت، بازيكناني که به همراه کارلوس کيروش وارد تيم ملي شــده و يكي از بهتريــن دوران فوتبال ايران در عرصه ملي را ســاختند. ايــن بازيكنان با توجــه به تجربــه خــود ميتوانند از مهرههاي تاثيرگذار تيم ملي باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.