انصاري فرد: زجر ميكشيم

هر 6 ماه یك اردو تضميني براي موفقيت نيست

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

کريم انصاريفرد مقابل ازبكستان فرصت بازي به دست نياورد و 90 دقيقه روي نيمكت نشست. او بعد از پيروزي 2 بر صفر تيم ملي و صعود به جام جهاني ،2018 ميگويد: «بازي خوبي بود و توانســتيم عملكرد خوبي داشته باشيم. خوشــحالم برنده شديم و به جام جهاني رسيديم. بايد شــرايط تيم بهتر شــود اينكه 6 ماه يك بار اردو باشد موفقيتي به دست نميآيد. به قول کارلوس کيروش در اين شرايط زجر ميکشيم و بايد وضعيت بهتر شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.