طارمي: اميدوارم روند صعود به جام جهاني ادامه یابد

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــدي طارمي 90 دقيقه در تركيب تيم ملــي بود و در نهايت با گلزني مقابل ازبكســتان خيال همــه را از صعود راحت كرد. طارمي كه بعد از پايان بازي در جشــنهاي مليپوشــان حضور پررنگي داشت در مصاحبه با خبرنگاران شادياش را كامال عيان كرد: «با تالش كادر فني، بازيكنان و مسووالن توانستيم به جام جهاني صعود كنيم. همه كساني كه تيم را حمايت كردند از پزشــكان تا تــداركات و هواداران كنار تيم ملي بودند. هواداران يار دوازدهم تيم ملي هستند و خوشحالم كه براي دومين بار پياپي به جام جهاني صعود ميكنيم.»

طارمــي همچنين گفت: «هدف ما اين نيســت كه در جام جهاني فقط سه بازي انجام دهيم بلكه ميخواهيم از گروهمان صعود كنيم و با چهار، پنج بازي خوب، دل مردم را شاد كنيم.»

مهاجم بوشهري تيم ملي درباره گلزني در سومين بازي متوالي ملي هم گفت: «اول از همــه بايد از بازيكنان تشــكر كنم، همه ما يك تيم بوديم، من هم ســعي ميكردم وظيفــهام را انجــام دهم و بــراي تيم ملي مثمرثمر باشم.»

مهاجم مليپوش پرســپوليس در مورد اينكــه آيا تا االن و با بازيهاي ليگ برتر دو فصل اخير 25 پنالتي گرفتهاي گفت:«نه 10 ميكنند.»51 پنالتي گرفتم. شگرد من گرفتن پنالتي است اما مدافعان هم بياحتياطي طارمي در پايان گفت: «همه مردم ايران خوشحال هستند و ما هم ايــن صعود را به مردم تبريك ميگوييم. خوشــحالي مضاعف ما به اين دليل است كه توانستيم براي اولينبار در تاريخ به صورت پياپي به جام جهانــي صعود كنيم. مردم ايران لياقت بهترينهــا را دارند و اميدوارم بتوانيم عملكرد خوبي در جام جهاني داشته باشيم.»

مهاجم پرسپوليســي تيم ملي همچنين در مصاحبــهاي كوتاه با سايتاي اف سي ضمن اشاره دوباره به خوشحالي از صعود و گلزنياش گفت: «ما پيشرفت زيادي در فوتبال آسيا داشتيم. اين گونه نيست كه مــا نتوانيم 2 دوره متوالي به جام جهاني برويم. اميدوارم اين روند ادامه داشته باشد و بتوانيم مداوم در جام جهاني حضور داشته باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.