ميناوند:درتيممليهيچبازیكنيثابتنيست

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

مهــرداد ميناوند دربــاره پيروزي تيم ملــي مقابل ازبكســتان و صعــود به جام جهانــي 2018 روســيه گفــت: «از قبل پيشبيني ميشــد كه تيم ما بتواند به جام جهاني برود، چون يكدست است و با تمام مشــكالت و اتفاقاتي كه افتــاده، مثل قهر كردنهــاي كیروش و چنــد اتفاق ديگر، ميتواند به جام جهاني برود.»

وي افزود:«حــق را بايد بگويم. تيم ما روند رو به رشــدي داشــته و خيلي خوب نتيجه ميگيرد. شــاگردان كیروش بدون گل خورده دارند به جام جهاني ميروند كه اين يك آمار فوقالعاده به حســاب ميآيد. مــا اينبار خيلي راحتتــر از دفعات قبلي به جام جهانــي رفتيم. ايــن اتفاق، باعث افتخار خودم و مملكتم اســت. وقتي شما به جام جهاني ميرويد، بهنوعي همه شــما را ميبينند و به چشم ميآييد.»

ميناونــد بــا بيــان اينكه شــاگردان كیروش در جام جهاني هــم ميتوانند از گروهشــان صعود كنند، گفــت: «اعتقاد قلبي دارم كه تيم مــا اين ظرفيت را دارد از گروهش باال برود. االن اينطور نيســت كــه ما بگوييم به جام جهاني رفتيم و همه چيز تمام شــده، بايــد در آنجا يك هدف داشــته باشــيم. تيم ما االن تيم يكدستي شده و هيچكس نميداند كه در تيم فيكس اســت يا نه. زماني ما 14 فيكس داشتيم و تركيبمان مشــخص بود اما االن براي هر بازيكن جايگزين داريــم. اين اتفاق خيلي خوبي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.