بيرانوند - جام جهاني؛ 874 دقيقه بدون گل خورده

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

عليرضا بيرانوند از فرط خوشحالي بعد از صعود تيم ملي نميدانست چه كند و نزديك بــود دوربين عنكبوتي را ناكار كند! البته اين خوشــحالي بي دليل نيست چرا كه او با ثبت ركوردي ويژه و اســتثنايي يكي از اركان صعود بــه جام جهاني بــوده و به كمك خط دفاعي و دفاع تيمــي فوقالعاده ايران در طــول رقابتهــاي مقدماتي جام جهانــي چه مرحلــه اول چه دور دوم گلي دريافت نكرده است.

بيرانوند در سه بازي مرحله پيش مقدماتــي مقابل گوام (دو بار) و عمان (برگشــت) به ميدان رفت و دروازهاش را بسته نگه داشت.

البته او در بازي برگشــت مقابل گــوام در دقيقــه 74 اخراج شــد. در مرحلــه دوم هم او تــا اينجا به غير از بازي با سوريه كه مصدوم بود و سوشا به ميــدان رفت در ســاير ديدارها در تركيــب اصلي به ميــدان رفت و گل نخورد. با اين حســاب او در 10 بازي مقدماتي جام جهاني به ميدان رفته و در مجمــوع47 دقيقه در ميدان بود تا بدون گل خورده صعود به جام جهاني را جشن بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.