لوبانوف؛ رفت و برگشت مقهور پرسپوليسيها

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

الكساندر لوبانوف گلري كه دو سال پيش به مدت نيمفصل براي پرسپوليس بازي كرد و دروازهبان متوســطي نشان داد در بازي برگشــت مقابل ايران هم نتوانســت دروازهاش را بسته نگه دارد. نكته ويژه در مورد لوبانوف اين است كه او در بازي رفت و برگشت دو بار مغلوب پرسپوليسيها شد.

در بازي رفت سيدجالل و اين بار هم مهدي طارمي. واقعيت اين است كه لوبانوف دروازهبان متوسطي به حساب ميآيد و نسبت به ايگناتي نستروف در سطح فني پايين تري است اما سرمربي تيم ملي ازبكســتان تاكيد كرده او گلر اول ايــن تيم به حســاب ميآيد و به او اعتقاد دارد. هــر چند ضربات نهايي ســردار آزمــون و مهــدي طارمي در بازي دوشنبه شب بســيار دقيق بود و كاري از دســت لوبانوف برنمي آمد اما او در پرســپوليس هم نشــان داده بود دروازهبان ششدانگي نيست و نميشود روي او حســاب كرد. مهمترين ضعف او در پرســپوليس دو ضربگير بودنش به حســاب ميآمد اما تيم ملي نيازي به اســتفاده از اين ضعف لوبا نداشت و خيلي راحت تسليمش كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.