25 روز از خدمت سربازي مهدي خاني مانده

مذاكره‌پرسپولیس‌با‌بازيكن‌تیم‌ملي‌جوانان

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

بعد از تكميل فهرســت بزرگســاالن، اكنون مســووالن اين تيم بــه دنبال جذب بازيكنــان زيــر 23 خود هســتند و در اين رابطه مذاكره با بازيكنــان تيم ملي جوانان را در اولويت خود قرار دادهاند. محمدمهدي مهديخاني بازيكن تيمملي جوانان و زننده گل پيروزيبخــش ايران مقابل كاســتاريكا ديــروز بــراي مذاكــرات اوليه به باشــگاه پرســپوليس رفــت. مهاجم تيــم جوانان و نيروی زمينــي تهران در خصوص حضورش در باشــگاه پرســپوليس گفــت: «امــروز (سهشنبه) با مســووالن پرسپوليس جلسه داشــتم كه قرار شد پاســخ آنها را در هفته آتي بدهم. از مســووالن باشگاه پرسپوليس پيشــاپيش بابت اعتمادشان به من و صبري كه قرار است به خرج دهند تشكر ميكنم.»

وي افــزود: «پوشــيدن پيراهــن پرســپوليس يا اســتقالل براي هر بازيكن افتخاري اســت اما اين را هم نبايد فراموش كرد كه هــر بازيكني بيشــتر از هر چيزي برايش مهم حضــور در تركيب اصلي تيم و بازي كردن اســت و من هــم از اين قاعده مستثني نيستم.»

ايــن بازيكــن جــوان درباره ســاير پيشــنهاداتش گفت:«بــه جز اســتقالل و پرســپوليس از اكثــر تيمهــاي ليگبرتري پيشــنهاد دارم اما با هر تيمــي كه مذاكره كــردم گفتهام كــه 25 روز ديگر از خدمت ســربازيام باقي مانده اســت و از همين رو تا پايان اين ماه بايــد صبر كنند.» به گفته مهدي خاني بعد از گلزني به كاســتاريكا در كره چند پيشــنهاد از پرتغال و يونان هم به دستش رســيد اما بايد منتظر صدور كارت پايان خدمت سربازياش باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.