درخواست االهلي از سرمربي سابق سنت آتين

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

رســانههاي عربستاني هر روز از گزينه جديدي براي هدايت االهلي و جانشــيني كريستين گروش نام میبرند. بنا به گزارش سايت اسپورت عربستان، مسووالن باشگاه االهلي با كريستوف گالتير، سرمربي سابق تيم سنت آتين فرانسه وارد مذاكراتي جدي شــدند تا او را با پيشنهادي وسوسه برانگيز به اين تيم بياورند. مسووالن باشگاه االهلي در لنــدن با اين مربي سرشــناس مالقات كردند و از بازي مهم پيش رو خود در آسيا مقابل پرســپوليس ســخن گفتند و اعالم كردند به خاطــر اهميت باالي اين ديدار و برد اين تيم او نامزد اول هدايت تيم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.