برانكو 29 خرداد در تهران

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

برانكو ايوانكوويــچ كه همراه همكاران كروات خود براي تعطيــالت پايان فصل و استراحت راهي كشــورش شده است، 28 خرداد ماه كرواســي را به قصد ايران ترك ميكند و بامــداد 29 خــرداد وارد تهران خواهد شــد. سرمربي پرســپوليس پس از بــازي با لخويا كه با صعود پرســپوليس به جمع هشــت تيم برتر آسيا همراه بود، 30 خرداد را براي شروع تمرينات فصل جديد مشــخص كرد و پس از اعالم سازمان ليگ برتر مبني بــر تعويق آغاز رقابتهاي فصل جديــد، تا اين لحظه تاريــخ جديدي براي شروع تمرينات اعالم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.