مصدومين االهلي در امارات

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

حريف عربســتاني پرســپوليس فعال ســه بازيكن مصــدوم دارد كــه البته جزو بهترينهاي اين تيم نيســتند و مشــخص نيست به بازي 31 مرداد ميرسند يا خير. باشگاه االهلي عربستان اعالم كرد كه معتز هوســاوي، اسالم ســراج و علي عواجي، 3 بازيكــن مصدومش براي انجــام معالجات پزشــكي به امارات رفتند تــا برنامه درمان خود را مشخص كنند و براي بازي آسيايي مقابل پرسپوليس آماده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.