پوالدگر: تيم را از راه زميني به عشق آباد ميرسانيم

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در ادامه نشســتهاي مسووالن كميته ملي المپيك با فدراسيونهاي نامزد اعزامي به بازيهاي داخل سالن و رزمي، به طور مجزا جلساتي با حضور مسووالن فدراسيون تكواندو و بولينگ و بيليارد برگزار شد.

اين جلســات روز گذشته با حضور كيومرث هاشمي رييس كميته ملي المپيك، شــاهرخ شــهنازي دبير كل كميته و اصغر رحيمي سرپرســت كاوران اعزامي برگزار شــد كه در نشست نخست ســيد محمد پوالدگر رييس فدراســيون تكواندو، زهرا ســروي نايب رييــس بانوان و فريبرز عسگري نيز حضور داشتند. هاشمي در اين نشست گفت: «بدون ترديد رييس فدراسيون تكواندو كه خود از اعضاي محترم هيات اجرايي كميته ملي المپيك اســت به شرايط كاروان اعزامي و مشكات بودجهاي كه كميته دارد واقف اســت و به همين دليل همچون گذشته تاكيد بر اعزام كاروان كيفي و مدال آور در اين رقابتهاست.»

او ادامه داد: «تكواندو همواره يكي از رشتههاي مدال آور در رقابتهاي قــارهاي و جهاني بوده بخصوص كه با توجه به اضافه شــدن 11 رشته و 13 كشور اقيانوسيه در اين بازيها شاهد افزايش كمي و كيفي رقابتها خواهيم بود البته با توجه به شرايط پروازي كه براي اعزام به عشق آباد وجود دارد ناچاريم براي خســته نشدن ورزشكاران و زودتر به مقصد رسيدن آنها ابتدا تيم را راهي مشهد كنيم و سپس با راه زميني راهي عشق آباد كنيم.»

طبــق توضيحــات اصغــر رحيمي و اعــام جديد مســووالن برگزاري اين رقابتها، اوزان تكواندو از هشت به هفت تغيير كرده و قرار اســت پومســه جايگزين اين يك وزن شــود كه البته هنوز خبر قطعي در اين خصوص اعام نشده و طي روزهاي آينده اطاع رساني خواهد شد.

بعد از اين نشســت جلســه هماهنگي با مســووالن فدراسيون بولينگ و بيليارد برگزار شد. اسكندري رييس فدراسيون درباره اعزام بولينگ به اين بازيها گفت: «در اين دوره رشته بولينگ نيز به بازيهاي داخل سالن اضافه شــد و همين مساله اين امكان را به ما ميدهد تا بتوانيم استفاده الزم را ببريم.»

او ادامه داد: «در اســنوكر ما دو تا مليپوش حرفهاي - وفايي و واحدي - را داريم كه شانس زيادي براي مدال دارند ولي در بخــش بولينگ در اين مدت رويكردمان به گونــهای بود تا مردم كه به بولينــگ بهعنوان تفريح نگاه ميكردند از اين پس با نگاه ورزش قهرماني آن را ببينند و قطعا حضور حداقل دو ورزشــكار بولينگ در بازيهاي داخل ســالن جداي از كســب نتيجه باعث توجه بيشتر مردم به بعد قهرماني اين رشته خواهد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.