تيم اميد نماينده ايران در رقابتهاي قهرماني آسيا

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

سرپرست تيم واليبال زير 23 ســال مردان ايران ميگويد: «اين تيم بهعنوان نماينده ايران در رقابتهاي قهرمانــي آســيا شــركت ميكند.» نوزدهمين دوره مسابقات واليبال قهرماني مــردان آســيا از دوم تــا دهم مردادماه سال جاري در شــهر «سورابايا» كشور اندونزي برگزار ميشود.

امير مهدي نفر با اعــام اين خبر ميگويد: «بر اساس تصميم فدراســيون واليبال، تيم ملي واليبال زير 23 سال كشــورمان با هدايت خوان ســيچلو بهعنوان نماينده ايــران در اين رقابتها شركت ميكند.»

سرپرســت تيم ملي واليبال زير 23 ســال ايران ادامه ميدهد: «بــا توجه به اينكه تيم زير 23 ســال ايران خود را براي حضور شايســته در رقابتهــای قهرماني جهان آماده ميكند، حضور در رقابتهــاي قهرمانــي مردان آســيا ميدان تداركاتي بسيار خوبي براي اين تيم خواهد بود.»

او همچنين ميگويد: «مسابقات واليبال قهرماني اميدهــاي زير 23 ســال جهــان 27 مــرداد تــا 5 شهريورماه به ميزباني مصر برگزار ميشود و تيم ايران بهعنوان قهرمان آســيا در اين رقابتها نيز شــركت ميكند.» واليبــال ايران ســابقه حضــور در 15 دوره رقابتهــاي قهرماني مردان آســيا را در پرونده كاري خــود دارد كه تيم ملــي واليبال ايران در سالهاي 2011 و 2013 عنوان قهرماني آسيا را به دست آورد و در سالهاي 1997 و 2009 نيز مدالهاي نقره و برنز اين رقابتها را كسب كرد.

همچنين تيــم ملي ب ايران نيز در ســال 2015 نايب قهرمان آســيا شد و امسال نيز تيم ملــي اميد بــه نمايندگي ايــران در رقابتهاي قهرماني آسيا شركت خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.