حميدي: 4/5 ميليون دانشآموز زير پوشش المپيادهاي ورزشي هستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

معاون تربيت بدني و ســامت وزارت آموزش و پرورش، المپياد ورزشــي دانش آموزان سراســر كشور را پشــتوانه مهمي براي اســتعداديابي ورزش ايران دانست و گفت: «چهار و نيــم ميليون دانشآموز در اين طرح شركت داشتند.» مهرزاد حميدي در نشست ســتاد عالي تشكياتي مديريت استعداد ورزشــي دانشآموزان كشور كه با حضور وزير آمــوزش و پرورش، تعدادي از روساي فدراســيونها و مديران كل تربيت بدني دانــش آموزي يازده اســتان ميزبان رقابتهاي ورزشــي دانشآمــوزي برگزار شــد، گفت: «در چهار ســال گذشــته كه مســووليت ورزش دانشآموزي را بر عهده گرفتم قدمهاي بســيار خوبي براي توسعه و فراگيركــردن ورزش در بين چهار و نيم ميليون دانشآموز سراسر كشور با راهاندازي المپياد ورزشــي دانشآموزان برداشــتيم و خوشــبختانه شاهد مشــاركت گسترده دانشآموزان سراســر كشــور در اين طرح بوديم.»

او بــا تاكيد بر توجه ويژه به توســعه ورزش همگاني و اســتعداديابي براي كمك به ورزش حرفهاي، گفت: «در حوزه ســند جامــع ورزش قهرمانــي كشــور يكــي از ضعفها، فعال نبــودن آموزش و پرورش و نقش آن در اين زمينه بود.»

معاون تربيت بدني و ســامت وزارت آموزش و پرورش با بيان اينكه مســابقات تابســتاني دانشآموزان در يازده اســتان كشــور برگزار ميشود، گفت: «بيش از 18 هزار دانشآموز دختر و پســر در مسابقات ورزش تابستاني شركت ميكنند.»

مهرزاد حميدي با بيان اينكه غربالگري 13 ميليــون دانشآمــوز را در فعاليتهاي ورزشــي براي حمايــت از تيمهاي ملي و هياتهاي ورزشــي داشــتهايم ادامه داد: «ورزش همگانــي، فرصــت ورزش بــراي تمام دانشآموزان و مســير تسهيل ورزش دانشآمــوزي از ماموريتهاي تربيتبدني است، خاطرنشــان كرد: «در اين خصوص استراتژي 9 گانه را تهيه كرديم كه يكي از آنها نظام استعداديابي دانشآموزان است.»

معاون تربيت بدني و ســامت وزارت آموزش و پــرورش با بيان اينكه مدرســه محور تمام فعاليتها اســت، گفت: «ساعت درس تربيت بدني پيش دانشــگاهي و پايه يازدهم حذف شــده بود كه ســه ســاعت اضافــه كرديم و اكنــون 33 هــزار معلم ورزش مشــغول فعاليت هستند و 14826 كانون ورزشي مدارس نيز فعال هستند كه زمينه فعاليتهاي ورزشي دانش آموزان را حتي خارج از نوبت مدرسه فراهم كردهاند. المپياد ورزشــي مدارس نيز راهاندازي شد كــه چهار و نيم ميليــون دانشآموز را زير پوشش قرار داده است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.