شهنازي: شروع بد تفكر غلطي در ذهن بازيكنان است

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

مربي پيشــين تيم ملــي واليبال ميگويد متاســفانه اين تفكر غلط در ذهن بازيكنان نهادينه شده كه شروع خوبي در مســابقات ندارند، اين تفكر درســتي نيســت و بايد آن را از ذهن بازيكنان پاك كرد.

ناصر شهنازي در مورد عملكرد ايران در ليگ جهاني واليبال 2017 ميگويد:» همــه تيمهاي دنيا بعــد از المپيك براي المپيك بعدي برنامهريــزي ميكنند. بر همين اساس ايران هم كه در حال آماده شــدن براي المپيك 2020 است با چند بازيكن جوان، مربي و ساختار جديد وارد ليگ جهاني شد. تعدادي از بازيكنان هم خواســته يا ناخواســته از تيم ملي كنار گذاشته شدند.»

او ادامه ميدهد: «متاســفانه اين تفكر غلط در ذهــن بازيكنان نهادينه شــده كه شــروع خوبي در مسابقات ندارند. اين تفكر درستي نيست و بايد آن را از ذهن بازيكنان پاك كرد.»

مربــي پيشــين تيــم ملــي به بازيهاي اول ايــران در ليگ جهاني اشــاره ميكند: «تيم ايران در بازي با ايتاليا، اســير بازي خوب اين تيم شد و بــا وجودي كه بازيكنان، تمام تاش خود را كردند اما از اين تيم شكســت خوردند. روند رو به رشد تيم ايران در بازي با برزيل مشــهود بود. تيم ايران در بازي سوم مقابل تيم متحول شده لهستان با سرمربي جديد اين تيم قرار گرفت. ايران كه بــه دنبال امتياز اين بازي بــود با به كار گرفتــن بازيكنان جوان بر اثــر يك اتفــاق، عملكردي استثنايي و تكرار نشــدني به نمايش گذاشــت و موفق به شكســت يكي از تيمهاي برتر جهان شد.»

ناصر شــهنازي به برد حســاس ايران برابر آرژانتين هم اشاره ميكند: «پيروزي در ســت پنجــم اين ديدار ســخت مقابل آرژانتيــن، امتياز و بار رواني مثبتــي براي بازيكنــان ايران داشــت تا براي رويارويــي با حريفان قدرتمنــد خود در هفتــه پنجم آماده شوند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.