تغييرات در هيات بدمينتون تهران

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

هيــات بدمينتون تهران براي اينكه برنامههايش را در راســتاي اهداف فدراسيون دنبال كند؛ اقدام به صدور احكامي براي تقويت بخشهاي مختلف زير مجموعه اين هيات كرد.

جنوب شــهر تهــران، يكــي از بخشهايي اســت كــه در برنامههاي اســتعداديابي فدراســيون نقش مهمي دارد و در همين راستا رييس هيات بدمينتون تهران، بهمن شــهرياري را بهعنوان رييس بدمينتون جنوب شهر تهران معرفي كرد. شــهرياري يكي از اســاتيد دانشگاه آزاد در رشته تربيت بدني است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.