قاسمي‌منجزي‌ ثابت‌كرد‌تصميم‌بنا‌ درست‌بود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

كالهبرداري‌با‌نام‌قهرمانان‌كاراته كالهبرداران در جديدترين شــيوه خود با ســوء اســتفاده از نام اعضــاي تيم ملي كاراته اقدام به اخاذي از مردم ميكنند. شــيادان با انتشــار آگهي فروش يا اجاره منزل مســكوني در تهران با نام يكي از اعضاي تيم ملي كاراته دست به كالهبرداري زده و پس از دريافت وجه، تلفن خود را از دســترس خارج ميكننــد. در همين رابطه مدتي قبل كالهبرداري با نام ســعيد احمدي عضو تيم ملي صورت گرفته بود كه وي در گفتوگو بــا خبرنگار مهر ضمن تكذيب موضوع عنوان كرد كه اهل كرمانشاه است و منزلي در تهران ندارد كه قرار به اجاره آن داشته باشــد. امير مهديزاده قهرمان كاراته جهــان نيز قرباني بعدي بود كه برخي افراد بخصوص افرادي كه با وي آشنا بودند مبالغي را به حساب خانمي به نام (ك-ز) واريــز كردهاند. اين عضو تيم ملي كاراته در اين مورد گفت: «طي يكي دو روز گذشته از طريق دوستان متوجه موضوع شدم و از اقدام فردي كه قرار بود يكصد ميليون ريال به حسابي به نام فرد ذكر شــده واريز كند، جلوگيري كردم.» مهدي زاده ادامه داد: «به زودي به تهران آمده و با ارائه مســتندات الزم شــكايت خود را تسليم مراجــه ذيصالخ ميكنم.» وي از مردم خواســت بي دليل و مدرك به حساب افراد ســودجو پول واريز نكرده و حتما در مورد امور تجاري و معامالت خود بررسي و تحقيق الزم را داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.