آخرين گروه دختران شمشيرباز امروز عازم هنگكنگ ميشود

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم ملي شمشــيربازي بانوان در سه اســلحه اپه، فلــوره و ســابر در رقابتهاي قهرمانــي آســيا حضــور دارد. رقابتهاي شمشــيربازي قهرمانــي آســيا 5۲ تا ۰۳ خردادماه در هنگكنگ برگزار ميشــود و تيم ملي شمشــيربازي بانوان ايران در سه اســلحه اپه، فلوره و ســابر در اين رقابتها حضور خواهد داشت. تيم ملي شمشيربازي بانوان در هر سه اســلحه اپه، فلوره و سابر در رقابتهاي قهرماني آسيا حضور خواهد داشت كه نخستين گروه در اسلحه سابر روز دوشــنبه با تركيب نجمه سازنچيان، كيانا باقرزاده، فائــزه رفيعي و پريماه برزگر عازم رقابتها شد. گروه دوم نيز در اسلحه فلوره با تركيب نگين كافي، مطهره محســني و الهه قهرماني ديروز (سهشنبه) رفت و امروز نيــز آخرين گروه در اســلحه اپه با تركيب مهســا پوررحمتي، ســكينه نوري و اعظم بختي عازم ميشــود. زهره صــدرزاده نيز بهعنوان سرپرست تيم را همراهي ميكند.

ردهبندي جهاني ركابزنان كوهستان اعالم شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.