بوفون:‌اين‌فصل‌9/99‌درصد‌بازنشسته‌مي‌شوم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جانلوييجي بوفون 39 ســاله 99/9 درصد مطمئن اســت كه فصــل آينده در حرفه او آخرين ســال خواهــد بود و بعد از جام جهاني روســيه دســتكشهايش را آويــزان ميكنــد: 99/9« درصــد از بازنشستگي مطمئنم. ميخواهم يك فصل ســخت و پر از لحظات بزرگ داشته باشم و بعد ديگر بس اســت. فقط يك احتمال وجود دارد كه ادامه بدهم. فقط اگر بتوانيم ليــگ قهرمانان را ببريم يك ســال ديگر ادامه ميدهم تا جام جهاني باشــگاهها و جامهاي ديگر را ببرم.»

او با 39 سال و 162 روز سن سومين بازيكن مسن بعد از دينو زوف و ادوين فان در ســار اســت كه در يك فينال اروپايي بازي كرده.

بوفون اگر چه نتوانسته ليگ قهرمانان را ببرد اما هشــت قهرمانــي ليگ و چهار قهرماني جــام حذفي ايتاليــا را به اضافه قهرماني جــام جهاني 2006 و جام يوفاي فصل 1998-1999 در كارنامه دارد.

بوفــون تقريبا تاييد كرد كه وويچيك شچســني به يوونتوس ميآيد. دروازهبان لهســتاني آرســنال دو فصل اخيــر را به صورت قرضي براي رم بازي كرده اما گفته ميشود او اين تابستان به بيانكونري ملحق ميشود تا در نهايت جانشين كاپيتان تيم ملي ايتاليا باشد.

وقتي خبرنگار اسكاي از بوفون درباره اين دروازهبان پرســيد، گفت: «او بهترين تصميــم ممكن را گرفتــه. همچنين فكر ميكنم يوونتوس هــم بهترين انتخاب را انجــام داده چون باور دارم شچســني در فصــل قبل فوقالعاده بــود. از نظر ثبات و همچنين ســيوهايي كه انجام داد، شــايد بهتريــن دروازهبان بود. فكر ميكنم پيوند هوشمندانهاي است ميان قويترين باشگاه و كســي كه در ســال گذشــته قويترين دروازهبان بوده.»

او ادامــه داد: «چطــور با هــم كنار ميآييم؟ آسان اســت، هر كس كه مربي تشــخيص داد بازي ميكنــد و آن يكي تماشــا ميكند، خيلي ســاده است. براي همين اســت كه فكر ميكنــم او بهترين انتخاب براي حال و آيندهاش را انجام داده و مطمئنم كه هيچ وقت پشيمان نميشود. وقتي شــما به يووه ميآييد بخصوص اگر تيم قبلي تان هميشه قهرمان نشده باشد، تفاوت را درك ميكنيد.»

بوفون همچنين گفــت فكر نميكند لئونــاردو بونوچي از يوونتــوس برود: «در اردوي تمرينــي پيشفصــل منتظــرش هســتم. بعيد ميدانم به تيم ديگري غير از يوونتوس عالقه داشــته باشد. ما فصل خيلي خوبي داشــتيم غيــر از فينال ليگ قهرمانان.»

شايعاتي هست درباره اينكه چلسي و منچســتريونايتد به جذب مدافع تيم ملي ايتاليا عالقه دارنــد و يوونتوس هم بدش نميآيد بابت او پول خوبي بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.