اينسينيه جانشين آزار در چلسي ميشود؟

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

آنتونيو كونته، مربي چلسي قصد دارد از ناپولي بازيكن بخرد. او لورنتزو اينســينيه را بهعنوان جانشــين ادن آزار در نظــر دارد. انتظار ميرود رئال مادريد پيشنهادي گرانقيمت براي خريد آزار به چلســي ارائه دهد و فلورنتينو پرس، رييس رئال مادريد كه انتخابات رياســت باشــگاه را پيــش رو دارد، ميخواهد با خريد يك ســتاره كهكشاني ديگر، بخت خود را افزايش دهد.

قيمت اينســينيه براي چلسي حدود 45 ميليون پوند خواهد بــود، يعني كمتر از نيمي از مبلغــي كه انتظــار ميرود رئــال براي آزار بپردازد. البته اولويت چلسي، حفظ آزار است و آنها قراردادي به ارزش 003هزار پوند در هفته به او پيشــنهاد دادهاند اما او آن را امضا نكرده است. با رفتن احتمالي خامس رودريگس از رئال مادريد، جا براي خريد يك هافبك باز ميشــود و رئاليها قصد دارند اين مليپوش بلژيكي را از چلسي به خدمت بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.