هارت: خصومتي با سيتي ندارم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جو هارت دروازهبان تحت فشــار تيم ملي انگليــس باور دارد منچسترســيتي با گذاشــتن يك قيمــت بازدارنده مانع از انتقال او نميشود.

اين گلر 30 ساله كه در بازي شنبه با اسكاتلند در مقدماتي جام جهاني به خاطر خوردن دو گل از روي ضربه ايســتگاهي از يك نفر مــورد انتقاد قرار گرفته، بعد از آنكه فصل قبــل را به صورت قرضي براي تورينو بازي كرد، به ســيتي بازگشته اما اوضاع در ســيتي بهتر نشده چون كلوديو براووي نامطمئن هنوز هست ضمن اينكه پپ گوارديوال دروازهبان 23 ســاله بنفيكا، ادرســون را با 40 ميليون يورو خريده تا دومين دروازهبان گران تاريخ فوتبال باشد.

هارت كه در بازي دوســتانه ديشب انگليس و فرانســه حضور نداشت، گفت: «واقعا فكر نميكنم بخواهند ســر راه من مانعي ايجاد كنند، ما قرار است با هم كار كنيــم نه عليه هم. خصومتي وجود ندارد، آنها راه خودشان را ميروند و من هم بايد همين كار را بكنم.»

او كه به خاطر شش سال شماره يك بودن در ســيتي، بين هــواداران محبوب اســت، دوســت ندارد انتقــال بعدياش قرضي باشــد: «من ديگر بچه نيستم، 30 ســال دارم و عاشــق چالشهاي شخصي هستم. البته بايد در فوتبال براي همه چيز آماده باشي.»

هارت در ابتداي انتقالش به ســيتي در ســال 2006 بــه تيمهــاي ترانمير و بلكپول قرض داده شده.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.