سانتوس:‌ براي‌قهرماني‌به‌ جام‌كنفدراسيو‌نها‌ م‌يرويم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

فرنانــدو ســانتوس مربي تيم ملي پرتغال ميگويــد قهرمان اروپا ميتوانــد يكي از مدعيــان قهرماني در جام كنفدراســيونها در روسيه باشد. اين تيم با درخشش كريستيانو رونالــدو، دارنده چهار عنوان بهترين بازيكن ســال، از يكشنبه كار خود را در جام كنفدراسيونها با بازي برابر مكزيك در شهر كازان آغاز ميكند. ســانتوس 62 ســاله در كنفرانــس خبــري در نزديكي ليســبون گفت: «اين رقابتها خيلي ســخت اســت اما پرتغــال بهعنوان يكي از تيمهاي مدعــي قهرماني به اين مســابقات ميرود. ما هميشــه حواســمان به مســووليت مان هست و در هر بازي با هدف پيــروزي به ميدان ميرويم. يك ســال پيش گفتم پرتغال براي قهرماني بــه يــورو 2016 ميرود. گفتم ما شانس اول قهرماني نيستيم اما ميخواهيم تالشــمان را بكنيم. همان اعتماد به نفس و تيم را امروز دارم.» نيوزيلنــد و روســيه، ميزبان مســابقات، ديگر تيمهــاي گروه A اين مسابقات دســتگرمي براي جام جهانــي را تشــكيل ميدهند كه از 27 خرداد شروع ميشــود و تا 11 تير ادامــه دارد. در گروه B، قهرمان جهــان، آلمــان با تيمهاي شــيلي قهرمان آمريــكاي جنوبي، كامرون، قهرمــان آفريقا و اســتراليا، قهرمان آسيا به رقابت ميپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.