قرعهكشي جام اتحاديه انگليس در تايلند

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

جام اتحاديه انگليس به «جام كارابائو» تغيير نام داده است و قرعهكشي آن در بانكوك، پايتخت تايلند انجام خواهد شد.

70 تيــم حاضر در اين رقابتها، به كمك پخش مســتقيم اينترنتي از تايلند متوجه خواهند شــد كه بايد با چه تيمي بازي كنند. اين قرعهكشــي در 26 خرداد، ساعت يك بعد از ظهر به وقت انگليس انجام ميشود. امانوئل پتي، ستاره سابق آرسنال و تيم ملي فرانسه ميهمان ويژه قرعهكشي است.

شــركت كارابائو كه حامي مالي جــام اتحاديه شــده، در زمينه توليد نوشيدنيهاي انرژيزا فعاليت ميكند و مقر آن در تايلند است. آنها در حال حاضر شــريك اصلي دو باشگاه چلســي و ردينگ هستند. قرارداد كارابائو با جام اتحاديه تا سال 2020 است.

اين خبر كه قرعهكشــي جام اتحاديه حدود 9500 كيلومتر آنطرفتر از انگليس انجام ميشــود باعث خشم طرفداران در اينترنت شده است. آنها گفتهاند كه مقامات فوتبال انگليس، فوتبال اين كشور را به حراج گذاشتهاند و يك طرفدار هم در شبكههاي اجتماعي نوشته كه انگار از كما بيدار شده و در جهاني موازي به سر ميبرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.